ผู้บริหาร

 

1.นางทชชา  สามคคนชย
นางทัชชา  สามัคคีนิชย์

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

บุคลากร

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝายปองกนฯ

 

ฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 สไลด

 

e-office

e-offi

รบสง

 untitled 

013158
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
41
38
207
12673
621
851
13158

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-21 19:49:33

2. พ.จ.อ.ทวป  เชยวสวรรณ

พันจ่าเอกทวีป  เชี่ยวสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.กลยาภสร

นางสาวกัลยาภัสร์  รัศสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

NO SELFIE

พันจ่าโทฐกร  ถิระกิจธนขร

จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ไปช่วยราชการฯ)

9

นายนิทัศน์  อรินต๊ะทราย

จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน

10. สบโทแหลมชย  ประใจสิบโทแหลมชัย  ประใจ

จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน

11. วาทรอยตรพฒนา  แกวมณ

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา  แก้วมณี

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

14. นายเฉลมวฒ บญเรองนายเฉลิมวุฒิ  บุญเรือง

ผช.จพง.ป้องกันฯ

16. นายณฐ  นธรรม

นายณัฐ  นุธรรม

ผช.จพง.ป้องกันฯ

17. นายเอกพจน เสารวงค

นายเอกพจน์  เสาร์วงค์

ผช.จพง.ป้องกันฯ

NO SELFIE

( ว่าง )

ผช.จพง.ป้องกันฯ

20. นางสาวสวมล  ทำของด

นางสาวสุวิมล  ทำของดี

ผช.จพง.ธุรการ

19. นางชตกาญจน สรยะวงค

นางชุติกาญจน์  สุริยะวงศ์

ผช.จพง.ธุรการ

21. นายกตตพล หาจนดา

นายกิตติพล  หาจันดา

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

25397924 891076994389119 1037069401 oนายสุผจญ  หงษาชุม

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

NO SELFIE

( ว่าง )

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 25. นายกอง  ใชกา

นายก๋อง  ใช่กา

คนงานทั่วไป

 24. นางสาวศภกานต  สนธ

นางสาวศุภกานต์  สันธิ

คนงานทั่วไป

 26. นายสถาพร ดวงแกว

นายสถาพร  ดวงแก้ว

คนงานทั่วไป

 เรองชย

นายเรืองชัย  ขุนทอง

คนงานทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link Web)

dla logo

 

thum840-img-3f73c265c3fda8f14254bd1765916d05

 

cropped-e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e21

 

7

 

3

 

4

 

6

 

5

 

PNOHT600730001001601

 

click-here