การจัดตั้งกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ ข้อ 230, 231, 233, 234 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และข้อ 236 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบิหารส่วนจังหวัด ในที่ประชุม 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส่วนราชการใหม่ คือ “กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” จึงกำหนดภารกิจ/หน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

 

1. ภารกิจและหน้าที่ของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน การแจ้งเตือนภัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือภารกิจหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

2. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น     2 ฝ่าย ได้แก่

 

2.1  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับ

             2.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย

- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัย

- ประสานการจัดทำแผนป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                           2.1.2 งานรณรงค์การป้องกันภัย

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

- เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย

- ฝึกซ้อม ทบทวน การป้องกันสาธารณภัย

- สร้างเครือข่ายการป้องกันภัย

              2.1.3 งานบรรเทาสาธารณภัย

- จัดหา จัดเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์พาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       2.1.4 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

2.2 ฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย มีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับ

                  2.2.1 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- จัดทำทะเบียนผู้ประสบภัย

- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค และพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                      2.2.2 งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

- สร้างขวัญและกำลังใจ

- เสริมสร้างสุขภาพ

- ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ         

- ฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ประสบภัย                                                   2.2.3 งานฟื้นฟูบูรณะสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์                                               - สำรวจ ตรวจสอบ สภาพความเสียหายเบื้องต้น                                                 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการฟื้นฟูบูรณะเบื้องต้น                               - การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้สามารถใช้การเป็นปกติได้โดยเร็ว

2.2.4 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย