>>> แผนการดำเนินงาน อบจ.เชียงราย ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘

 

>>> แผนการดำเนินงาน อบจ.เชียงราย ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

 

>>> แผนการดำเนินงาน อบจ.เชียงราย ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 

>>> แผนการดำเนินงาน อบจ.เชียงราย ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑